דואר/שירותי דואר

רשות התחרות: הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה למנוע מהבנקים לאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות להתמודד במירוץ לרכישת דואר ישראל

27.10.2023 14:58

“הוועדה סברה (פה אחד) כי חיזוק מעמדם הריכוזי של הבנקים המובילים, המרכזים את מרבית המשאבים של הציבור, באמצעות הענקת שליטה בתשתית חיונית ייחודית נוספת, חותר תחת מטרות החוק והמליצה להתנגד להשתתפותן. זאת, כיוון שהקצאת הזכות לקבוצות אלו צפויה להגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית שלהן ואת כוח המיקוח שלהן מול קובעי המדיניות, ולחזק את החשש שינסו לפעול באמצעות הכוח שההקצאה תעניק להם לקידום האינטרסים האישיים שלהם בתחומי הפעילות האחרים שלהם, כמו גם לנצל את פעילותם בתחומים אחרים להשגת יתרונות בתחומי פעילות חברת הדואר ובנק הדואר. כל זאת בזמן שאין בצד ההקצאה תועלת משמעותית לצרכנים העשויה להצדיק זאת, ואף עלולה להיגרם פגיעה תחרותית בשווקים שונים בתחומי הבנקאות”.

להמשך הידיעה
דואר/שירותי דואר

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

המשרד להגנת הסביבה: פרסומו של מידע לגבי אתרי שידור של חברות פרטיות וגופים ציבוריים עלול לפגוע בביטחון המדינה

01.09.2023 15:57

“סוגיה זאת נידונה בעבר בבג”ץ 2007/11 ינאי שני נגד המשרד להגנת הסביבה במסגרתו נקבע כי ‘פירסום מיקומם המדוייק של משדרי ה- DTT הינו צעד בלתי הפיך ההופך אותם לפגיעים לנשק מדוייק של האוייב’ ועל כן אין לפרסם מידע זה לציבור”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל

בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

שני מרכזים רפואיים לבריאות הנפש פירסמו התקשרויות בפטור ממכרז לרכישת טלפונים ציבוריים אנטי-ונדליים

01.09.2023 15:50

“עד שנת 2020 חברת בזק סיפקה מכשירי טלפונים ציבוריים למוסדות. לפני מספר שנים נסגרה מחלקת הטלפונים בחברת בזק עקב אי ביקוש”; “עקב הונדליזם הקיים במחלקות אשפוז פסיכאטריות יש דרישה לטלפונים עמידים בפני שברים עשויים ברזל”.

להמשך הידיעה
בריאות/רפואה, טלקום/וויירלס/מובייל, מכרזים/פטורים/דרושים

מכרזים/פטורים/דרושים

הרשות לשיקום האסיר: מכרז פומבי דו-שלבי לאספקת שירותי מומחים במקצועות התקשוב

23.01.2023 08:57

הרשות לשיקום האסיר מבקשת לקבל הצעות לאספקת שירותי מומחים בתחומי התקשוב במקצועות השונים, ובכלל זה: שירותי System, פיתוח יישומים, תקשורת, בסיסי נתונים, אבטחת מידע ועוד.

להמשך הידיעה
מכרזים/פטורים/דרושים

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ייצוגית (בהיקף קבוצתי של 21 מלש”ח) נגד בזק בגין “עוולת ומעשים שלא כדין שביצעה כלפי לקוחותיה”: “מחייבת את מנוייה בתשלום יתר בגין רכיב התשלום הקבוע”

20.01.2023 13:45

“ביום 31.10.2022 ביצע ב”כ המבקשים פנייה מוקדמת למשיבה בטענה כי התקנות מחייבות גביית תשלום קבוע לכל מנוי באופן חד-פעמי ולא בגין ל קו טלפון בנפרד וכי פרשנות המשיבה לתקנות מביאה לגביית יתר שיטתית. במסגרת תשובתה מיום 24.11.2022 הבהירה המשיבה כי לעמדתה פרשנות המבקשים לתקנות שגוייה, עומדת בסתירה להחלטות משרד התקשורת וכי היא רשאית לגבות תשלום קבוע בגין כל קו טלפון”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל

שימועים חדשים של משרד התקשורת

10.12.2022 20:35

לשימוע אחד ניתנו עשרה ימים לתגובה; לשימוע השני ניתנו ארבעה ימים בלבד לתגובה.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

אינטרנט, הנפקות/השקעות, נגישות/הנגשה

פורסמה עמדת נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות בנושא חובת ההנגשה של דיווחים כספיים באינטרנט

02.12.2022 14:01

“מובאת בזאת עמדת הנציבות בשאלת קיומה של חובה להנגיש בהתאם להוראות חוק השוויון ותקנות נגישות השירות דיווחים אשר מועלים לאתרי האינטרנט מגנא, המופעל על ידי רשות ניירות ערך, ומאיה, המופעל על ידי הבורסה לניירות ערך”.

להמשך הידיעה
אינטרנט, הנפקות/השקעות, נגישות/הנגשה

טלקום/וויירלס/מובייל

משרד התקשורת פירסם את טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (ועדה מייעצת) (תיקון)

02.12.2022 13:56

“תיקון מס’ 76 שמגלם שינוי יסודי באסדרה שהייתה נהוגה עד כה לפי חוק התקשורת, מחייב תיקוני בחקיקת משנה שנקבעה מכוח חוק התקשורת, לצורך התאמת התפישה החדשה של רישוי שירותי התקשורת, והתאמת המונחים שבתקנות למתכונת העדכנית של הרישוי”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משהת”ק פירסם החלטתו לגבי שימוע שעסק בבקשה להבהרה בנוגע לשיווק סל שירותים משותף בקבוצת הוט

28.11.2022 15:08

מנכ”לית משרד התקשורת: “כוח השוק של חברת בזק ומיקומה בשוק כמונופול תשתית אינו מוטל בספק בעת הנוכחית, בוודאי נוכח היקפי התשתית הפסיבית העומדת לרשותה, היקפי הפרישה של התשתיות בבעלותה וכוחה השיווקי הנמדד לא רק בנתח השוק הקמעונאי שלה בנקודת זמן אחת. קבוצת הוט שונה מקבוצת בזק בכל היבטים אלו ועל כן השינויים המוצעים ברגולציה המושתת על הוט אינם גוזרים שינוי ברגולציה המושתת על בזק, ובוודאי שאינם מפלים בשל הטעמים המבחינים בין קבוצות התקשורת”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משהת”ק פירסם שימוע העוסק בקביעת תעריף מירבי לשירות גישה לתשתית פסיבית (שירות גישה לקנה) ושירות סיב אפל באזורי תמרוץ שהפכו לאזורי פרישה

28.11.2022 15:06

ד”ר עופר רז-דרור סמנכ”ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה במשרד התקשורת: “על מנת לצמצם את הפגיעה הצפויה בתחרות, אנו ממליצים להפחית את ההשפעה שיש לשינוי הדרמטי והמיידי בגובה התעריפים ולקבע את התעריפים באזורים הנוספים כך שיחול עליהם התשלום שנקבע בתקנות לאזורי התמרוץ – למשך שנה מיום ההחלטה בשימוע זה, ולמשך שנה מיום תיקון רישיון בזק באזורי תמרוץ שיהפכו לאזורים נוספים. המלצה זו מקובלת על הגורמים המקצועיים במשרד האוצר”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

טלקום/וויירלס/מובייל

משהת”ק: “לקיומם של מתחרים קטנים ערך רב לפעילות התחרותית ברת הקיימא של שוק התקשורת; הדבר יביא לרמה תחרותית גבוהה, לרמת מחירים טובה יותר, שיפורים טכנולוגים מקיפים ותכופים יותר ושירות טוב יותר לצרכנים”

28.11.2022 06:14

“בימים אלו שוקד המשרד על פרסום מודל עלויות חדש לצורך קביעה מחדש של התעריפים בשוק הסיטונאי, כך שבשנה הקרובה צפויים שינויים בתעריפים הסיטונאיים, ובכלל זה בתעריף הגישה לתשתיות הפסיביות. בשל כך עשויה להתקיים תנודתיות בתעריף באזורים הנוספים (בשל עליית התעריף המיידית כאמור לעיל ושינוי התעריף בתקופה הקרובה לאחר פרסום מודל עלויות חדש כאמור) שיש לה השפעה ניכרת יותר על המתחרות הקטנות והיא עלולה להפחית עוד יותר את תמריציהן לפרוש ולהתחרות”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל

חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

נמחקה עתירה מינהלית נגד משרד התקשורת והחברות בזק ופרטנר אולם על משהת”ק הוטל תשלום הוצאות בסך 3,000 ₪ לעותרים

25.11.2022 15:31

השופטת: “לאחר שעיינתי בטענות הצדדים מזה ומזה, נחה דעתי כי יש מקום לחייב את המשיבה 1 [משרד התקשורת] בהוצאות העותרים ואולם, זאת בסכום מינימלי המביא לידי ביטוי את השלב בו הועבר המידע – קודם לדיון בעתירה ובהתאמה את המשאבים אשר הושקעו בעתירה”; “בעתירה היה צורך, בהינתן שהמידע לא הועבר קודם להגשתה וזאת, הגם שהדרישה למידע צומצמה כך שלא יהא בה כדי לפגוע באינטרסים המוגנים של המשיבות 2 [בזק] ו- 3 [פרטנר]”; “לטענת המשיבה, בשל חילופי תפקידים נשקלה שוב הבקשה – טענה זו מצדיקה הפחתת ההוצאות, הואיל והיה בכך כדי להוביל לסילוק העתירה בשלב מוקדם ואולם אין בה כדי להוות נימוק רלבנטי לסירוב להמצאת המידע מלכתחילה”.

להמשך הידיעה
חופש המידע, טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

ייצוגית חדשה נגד בזק, “המוכרזת גם כמונופול בתחום שוק הטלפון הקווי בישראל”; “גבתה דמי מעבר בין מסלולים מהמבקש ומהקבוצה בניגוד לדין”; היקף התביעה הקבוצתית: כ- 18 מיליון ש”ח

09.11.2022 10:06

“בקשה זו והתביעה המצורפת לה באות למנוע את המשך ניצולו לרעה של כוחה של המשיבה. תכליתם חד הם – לאפשר לבית-המשפט הנכבד להיחשף להפרות החמורות של דיני הצרכנות, דיני התחרות, דיני הנזיקין, דיני החוזים, דיני העושר וכל דין אחר אותן מבצעת המשיבה ולאפשר לבית-המשפט הנכבד לעשות צדק”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

האם הוחמצה הזדמנות לדיון מהותי לגבי פעילות וועדת הרבנים לענייני תקשורת?

07.11.2022 15:08

בסופו של דבר נמחקה העתירה, לאור ההסכמות שהתקבלו, ועל המנהל המיוחד הוטלו הוצאות בהיקף של 5,000 ₪ לטובת העותרת – מפלגת צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

עתירת מפלגת צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר בנושא חסימת האפשרות להתקשר אליה מטלפונים ‘כשרים’: יו”ר ועדת הבחירות הורה ליועמ”שית להצטרף כמשיבה

20.10.2022 09:18

יו”ר וועדת הבחירות המרכזית: “מצאתי כי העתירה מעלה שאלות משפטיות נכבדות ונדרשת התייחסות מטעם היועצת המשפטית לממשלה [גלי בהרב-מיארה] לה. נוכח כך, היועצת המשפטית לממשלה תצורף כמשיבה לעתירה ותגיש התייחסותה לעתירה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

טלקום/וויירלס/מובייל, משפט

מפלגת צעירים בוערים בראשות הדר מוכתר הגישה ליו”ר ועדת הבחירות עתירה דחופה למתן צו מניעה וצו ארעי נגד משהת”ק, 6 חברות טלקום והמנהל המיוחד לעמותת ועדת הרבנים לענייני תקשורת

16.10.2022 08:58

“צעירים בוערים עומדת כעת בפני שוקת שבורה, שכן ברור שכל קו טלפון חדש שלה ייחסם, והיא לא תוכל ליצור את הקשר הנדרש עם ציבור הבוחרים שלה מקרב הציבור החרדי; בקווי התעמולה של העותרת, מסופקת תעמולת בחירות, שאין בה כל פסול או פגם מוסרי; מדובר בסך הכל בדבריה של ראשת המפלגה, גב’ הדר מוכתר, עם עיקרי מצע המפלגה ותוכניות הפעולה שלה”.

להמשך הידיעה
טלקום/וויירלס/מובייל, משפט