רש”ת פירסמה RFI: הליך בדיקת ספקים בשוק למערכות ניהול תהליכי שירות ולקוחות בממשק לענן הממשלתי [פלטפורמה למערכת ניהול תהליכי שירות ולקוחות (CRM) ע”ג ענן ציבורי]

רשות שדות התעופה (רש”ת) פירסמה בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא  הליך בדיקת ספקים בשוק למערכות ניהול תהליכי שירות ולקוחות בממשק לענן הממשלתי [פלטפורמה למערכת ניהול תהליכי שירות ולקוחות (CRM) על גבי ענן ציבורי]. מועד ההגשה האחרון הוא 26 ביולי 2022.

“משרד התחבורה מבקש לקבל מידע מיצרני פלטפורמת ניהול תהליכי שירות ולקוחות, אשר תשמש תשתית לפיתוח מערכות ויישומים עבור תהליכי העבודה הקיימים במשרד, מול לקוחות פרטיים ועסקיים שונים בארץ ובעולם.

“במסגרת תוכנית הממשלה למעבר לענן ציבורי (פרוייקט נימבוס) ולשיפור השירות למערכות המשרד, הוחלט על הקמת מערכת ניהול תהליכי שירות, המתבססת על המוצר שלגביו נדרש המידע. המידע נדרש לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות במערכים דומים בעולם וכן על תנאי הסף.

“יובהר בזאת שהפנייה היא לחברות יצרניות בעלות נציגות מוסמכת בישראל למוצר וגם בעלות יכולת אספקת שירותי תמיכת מומחים בישראל.

“מודגש ומובהר, כי המשרד טרם החליט אם וכיצד לפעול בנושא, ופנייה זו אינה בבחינת הזמנה להגיש הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז או מסלול הטבה או הליך אחר לקבלת הצעות, אלא פנייה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולתו. אין בפניה כאמור כדי לייצר מחויבות כלשהי כלפי מי שהמשרד או מי מטעמו יפנו אליו. יובהר ויודגש, כי בקשה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה להגשת בקשה או ליצירת התקשרות עפ”י תקנות חובת המכרזים.

“רשות התעופה האזרחית הינה יחידת סמך במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, המהווה הרגולטור על ענף התעופה האזרחית במדינת ישראל”.

“ברשות קיימות מערכות מידע שונות. חלקן מיושנות, בעלות פונקציונליות ירודה ומשוללות כל יכולת הרחבת התקשרות נוכחית. המערכות המפורטות בהמשך מתבססות על אותה פלטפורמת ניהול תהליכים אשר לגביה נדרש המידע:

+ מערכת הגבלות בנייה: המערכת מאפשרת גיבוש עמדות פורמליות מטעם רשות התעופה האזרחית בנושאי תכניות בינוי המועברות למוסדות התכנון בכל הקשור למבנים, תשתיות כבישים, רכבות, חשמל, אתרי אנטנות סלולר, מנופים, עגורנים, וכיו”ב. המערכת מהווה נדבך מרכזי במימוש סמכויות הרשות לטובת בטיחות טיסה, בכל הנוגע לתהליך הקליטה, הבדיקה והטיפול בבקשות המועברות לשם קבלת עמדת הרשות ממוסדות תכנון. המטרות העיקריות של המערכת הן קליטת בקשות למתן מידע, תכנית בניה והיתרי בניה, טיפול בבקשות לאורך התהליך ברשות, בדיקת התנאים להתייחסות לבקשות ויצירת בסיס נתונים בהתאם. במימוש המטרות משרתת המערכת תפקיד כפול, הן בצד המהותי של בדיקה טכנית תעופתית את הבקשות בהיבט של מכשולי בנייה, והן בצד הטכני של ליווי שרשרת הטיפול בבקשה מקליטתה ברשות ועד להעברת ההתייחסות לגביה, תוך שיקוף התהליך למגיש הבקשה.

+ המערכת ניהול פרויקטים הנדסיים: המערכת מאפשרת למחלקות ההנדסיות השונות ברשות לנהל ולתעד פרויקטים הנדסיים העוסקים במתן רישוי כלי טיס, שינויים הנדסיים בכלי טייס, פיקוח ייצור של כלי טייס ואישור ניסויי טיסה למטרות פיתוח עבור יצרנים שונים. כל הפרויקטים הנ”ל דורשים ממשק פנימי בין גורמי ההנדסה ובעלי מקצוע שונים ומגוונים. כמו כן, היצרנים השונים מחויבים בתשלום אגרה קבועה בתוספת תעריף שעתי בעד שעות העבודה בפועל המושקעות בפרויקט מסוים – מערכת Billing לדיווחי שעות לצורך חישובי האגרות. כל זאת, תוך כדי שיקוף התהליך ליצרנים השונים.