פורסמה החלטה ראשונה של שר התקשורת החדש לגבי שימוע שערך משרד התקשורת בנושא סגירת רשתות רט”ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות – עדכון מועד איסור חיבור ציוד ישן לרשת

ב- 6 בינואר 2023 דיווחתי כאן באתר כי משרד התקשורת פירסם ב- 5.1.2023 שימוע בנושא סגירת רשתות רט”ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות – עדכון מועד איסור חיבור ציוד ישן לרשת. המועד האחרון להגשת תגובות הוא 10 בינואר 2023.

מנכ”לית משרד התקשורת (עדיין) לירן אבישר בן-חורין כתבה בין השאר בשימוע כי “ביום 27 ביוני 2021 פורסמה החלטת שר התקשורת בדבר “סגירת רשתות רט”ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות” שכללה מתווה רב שנתי לסגירת טכנולוגיות דור 2 ודור 3.

“המתווה עוגן בתיקון רישיון שכלל הוספת נספח “הפסקת מתן שירות במערכת בטכנולוגיות ישנות (טכנולוגיות דור 2 ודור 3)“.

“בסעיף 2 בנספח נקבע כי ‘החל מיום 1 בינואר 2023, לא יחבר בעל הרישיון מבקש או מנוי שברשותו ציוד ישן לרשת בעל הרישיון, למעט כוחות הביטחון כהגדרתם בסעיף 13 לחוק, שהמנהל יקבע כי הוראת סעיף זה לא תחול עליהם. יובהר כי על בעל הרישיון להמשיך לספק שירות למנוי שביום 1 בינואר 2023 היה מחובר לרשת באמצעות ציוד ישן, לרבות מנוי שהתנייד לרשת בעל הרישיון, וזאת עד ליום הפסקת השירות.

“בהתאם, החל מיום 1 בינואר 2023 חל איסור על חיבור מנוי או מבקש שברשותו ציוד ישן לרשת.

“לאור פניות שהתקבלו, בין היתר ממשווקי ציוד קצה הפועל בטכנולוגיות ישנות, השר בחן את ההחלטה וסבור כי על מנת לאפשר לשוק זמן היערכות למעבר למכשירים המותאמים לטכנולוגיות החדשות, יש מקום בעת הזו לשקול שינוי של מועד איסור החיבור. בהתאם לכך שוקל השר לקבוע כי איסור החיבור כאמור יידחה בחצי שנה ויחל ביום 1 ביולי 2023.

“להערכת הדרג המקצועי במשרד הארכה זו לא מצריכה פעולות או היערכות מיוחדת של הספקים המורשים.

“בנוסף, לאור שינוי המועד הנשקל, מוצע לקבוע כי על ספק מורשה ליידע טרם ההצטרפות או הגשת בקשה לחיבור של מבקש או מנוי בעל ציוד ישן, כי המועד להפסקת השירות בטכנולוגיות הישנות הוא 31 בדצמבר 2025, ובכלל כך באופן מודגש בהסכם ההתקשרות.

יודגש כי שינוי המועד הנשקל הינו אך ורק לעניין מועד איסור חיבור מבקש או מנוי שברשותו ציוד ישן, ואין שינוי במועד הפסקת השירות ברשתות בטכנולוגיות הישנות ביום 31 בדצמבר 2025 או בהוראות נוספות שנקבעו לעניין הפסקת מתן שירות במערכת בטכנולוגיות ישנות“. [הערה: ההדגשה – במקור].

באותה ידיעה ציינתי כי “זה השימוע הראשון שבין המכותבים לו נמנה שר התקשורת החדש שלמה קרעי” וכי “עד מועד פרסום ידיעה זו לא הגיב עליו אבי [הידוע גם כ- מוטקה53] וייס מומחה הטלקום, כפי שלא הגיב על מספר שימועים אחרים של משרד התקשורת שפורסמו לאחרונה. בעבר נהג לכתוב שמדובר בשימועים מיותרים והזויים, כלשונו. הכיצד אנו אמורים לגבש דעה לגבי כל השימועים הללו בהיעדר חוות דעתו המלומדת והמנומקת של ‘הלוחם היחיד בעוולות משרד התקשורת’?”.

= = = = = = = =

היום, 17.1.2023, פורסמה החלטתו של שר התקשורת החדש שלמה קרעי לגבי שימוע זה, החלטת השימוע הראשונה עליה הוא חתום: “ביום 5 בינואר 2023 פירסם משרד התקשורת  שימוע בנושא סגירת רשתות רט”ן הפועלות בטכנולוגיות ישנות – עדכון מועד איסור חיבור ציוד ישן לרשת. השימוע בא לעדכן את החלטת שר התקשורת מיום 27 ביוני 2021.

“עיקרו של התיקון הוא עדכון מועד איסור חיבור ציוד ישן לרשתות רט”ן, מיום 1 בינואר 2023 ליום 1 ביולי 2023 והוספת חובת יידוע טרם ההצטרפות או הגשת בקשה לחיבור של מבקש או מנוי בעל ציוד ישן, כי המועד האחרון להפסקת השירות בטכנולוגיות הישנות הוא 31 בדצמבר 2025, ובכלל כך באופן מודגש בהסכם ההתקשרות.

“לאחר בחינת כלל ההתייחסויות שהתקבלו לשימוע החלטתי לתקן את ההחלטה, ובהתאם לכך לתקן את הרישיונות למתן שירותי רדיו-טלפון נייד בשיטה התאית (רט”ן), של מפעילי הרט”ן.

“כמו כן, בכוונתי לפעול לתקן בזמן הקרוב את תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (היתר כללי למתן שירותי בזק), התשפ”ג – 2022 באופן אשר יחיל את ההסדר גם על ספקים מורשים הרשומים במרשם לאספקת שירותי טלפוניה ניידת באמצעות אחר (MVNO), כפי שהיה קבוע עד לאחרונה ברישיונותיהם. טיוטת תיקון תקנות תפורסם בזמן הקרוב להתייחסות הציבור באתר החקיקה הממשלתי”.

המשרד פירסם את עיקרי ההתייחסויות לשימוע ומענה המשרד אליהן. “יצוין כי התקבלו מספר הערות שלא נגעו לתיקונים שהוצעו בשימוע. הערות אלה לא קיבלו התייחסות מהמשרד כחלק מהחלטתי זו”.

עוד כותב שר התקשורת כי “יודגש כי שינוי המועד שנקבע, הינו אך ורק לעניין מועד איסור חיבור מבקש או מנוי שברשותו ציוד ישן, ואין שינוי במועד שנקבע להפסקת השירות ברשתות בטכנולוגיות הישנות ביום 31 בדצמבר 2025, או בהוראות נוספות שנקבעו לעניין הפסקת מתן שירות במערכת בטכנולוגיות ישנות”.