עיריית חיפה: מכרז לתיקון ציוד מחשוב וציוד היקפי במוסדות חינוך

הגוף המפרסם: עיריית חיפה

נושא המכרז: מכרז לתיקון ציוד מחשוב וציוד היקפי במוסדות חינוך בעיר חיפה [מחשבים ניידים ונייחים, מקרנים, מדפסות וצגים]

מס’ המכרז: 49/2016

תאריך פרסום: 30 בנובמבר 2016

מועד אחרון: 16 בינואר 2017

הערות: בעיתות חירום נדרש המציע הזוכה להמשיך ולבצע את העבודות באופן מושלם כנדרש בחוזה. כל כלי הרכב,  הציוד והעובדים יישארו בתחום השיפוט העירוני וימשיכו לבצע את העבודות כנדרש עפ”י חוזה זה. לא תשולם כל תוספת שהיא עבור ביצוע עבודות בעיתות חירום.

תקופת ההתקשרות על-פי  מכרז זה היא לשנה אחת.  לעירייה שיקול הדעת הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות החוזית לתקופה נוספת של שנה או חלק ממנה עד מקסימום שלוש שנים ממועד תחילת החוזה. לעירייה תהיה אפשרות להאריך את תקופת החוזה עד לתקופה של 180 יום לאחר סיום כל תקופות ההתקשרות.