משרד התקשורת פירסם את טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון) (תיקון)

13:51 07.11.2023

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

משרד התקשורת פירסם את טיוטת תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון) (תיקון). לטיוטה זמן הפצה מקוצר, עד ל- 15.11.2023 דקה לפני חצות.

מטרת התקנות המוצעות והצורך בהן [למילוי רק בעת הפצה להערות הציבור]: “מרבית התשלומים עבור שירותי הטלפוניה ושירותים נלווים הניתנים בידי בזק החברה הישראלית לתקשורת מפוקחים וקבועים בתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק).

“ביום 5 בינואר 2022 פורסם תיקון לתקנות התשלומים – תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק) (תיקון), שמועד תחילתו ביום 1 באפריל 2022. עיקרו של תיקון זה היה עדכון מנגנון הפיקוח על התשלומים בעד השירותים הניתנים בידי חברת בזק כך שהתשלומים נקבעו כתשלומים מרביים ולא קבועים (FIX), וכן עדכון, בשני שלבים, בגובה התשלומים בעד השירותים.

“כמו כן, נערכו במסגרת תיקון 2022 תיקונים נוספים, ובכלל כך, הוסר הפיקוח התעריפי על התשלומים בעד שיחות שיוזמים לקוחות המגזר העסקי הבינוני-גדול העושים שימוש בארבעה קווים ומעלה, ובהתאם נקבעה ההגדרה חדשה ל”קו מנוי” כלהלן: ‘עד שלושה קווים המחברים ציוד קצה לרשת החברה, ובלבד שציוד הקצה אינו מחובר לשלוחה במרכזת פרטית, למעט אם ציוד הקצה מחובר לשלוחה במרכזת פרטית שאינה מחוברת לרשת החברה באמצעות שירות חי”פ’.

“בהמשך לתיקון בהגדרה ‘קו מנוי’, מוצע לתקן את התקנות העיקריות לצורך הבהרה כי במקום בו נקבע תשלום בעד שירות הרלבנטי ל’קו מנוי’  התשלום הוא עבור כל קו בנפרד, ולא תשלום אחד עבור עד שלושה קווים.

“עוד מוצע כי ההוראות בעניין זה יחולו באופן רטרואקטיבי החל מיום כ”ט באדר ב’ התשפ”ב (1 באפריל 2022), מועד תחילתו של תיקון 2022.