משרד התקשורת: “בימים אלו מוקמות מאות כיתות כוננות ברחבי הארץ, המהוות כוח ביטחון אזרחי ביישובים. לפיכך, יש מקום להקל עליהן בכל הנוגע לתחנות החד-מגמיות (סימפלקס) שהן זקוקות להן למילוי תפקידן”

“בימים אלו מתבצעת במשרד התקשורת בחינה למתן פטור מאגרה לרישיונות סימפלקס לכיתות כוננות. בסיום הבחינה תתקבל החלטה ונפרסמה לציבור”. כך אומר מנכ”ל משרד התקשורת בפועל מימון שמילה.

בהודעה שפירסם המשרד נאמר כי “ביום 7 באוקטובר 2023 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים וכן התבצע ירי מסיבי של אלפי רקטות לעבר שטח מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מאות אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, ונפצעו אלפים. כמו כן, ישנם נעדרים רבים שטרם אותרו. בנוסף, דווח על מאות אזרחים וחיילים שנשבו על ידי ארגון הטרור חמאס והועברו לרצועת עזה.

“נוכח האירועים האמורים, ביום 7 באוקטובר 2023 הכריז שר הביטחון על מצב מיוחד בעורף ברדיוס של 80-0 ק”מ מרצועת עזה בהתאם לסמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית.

“בהמשך לכך, שר הביטחון הרחיב את הכרזתו על מצב מיוחד בעורף לשטח המדינה כולה. בהתאם להוראות חוק ההתגוננות האזרחית, הממשלה מאריכה מעת לעת את תקופת תוקפו של הכרזת שר הביטחון, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

“כמו כן, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

“על רקע האמור לעיל, בימים אלו מוקמות מאות כיתות כוננות ברחבי הארץ, המהוות כוח ביטחון אזרחי ביישובים. לפיכך, יש מקום להקל עליהן בכל הנוגע לתחנות החד-מגמיות (סימפלקס) שהן זקוקות להן למילוי תפקידן.

“גורמי המקצוע במשרד מעריכים שבתקופה הקרובה הרוב המוחלט של הבקשות לרישיונות שסוגם מפורט בחלק ד’ (תחנות חד-מגמיות (סימפלקס)) לתוספת הראשונה לתקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות), יהיו לצורך האמור, ובשל הפניית משאבים רבים של משרד התקשורת לצרכים הדחופים העולים במצב החירום המפורט לעיל, אני סבור שיש מקום לדחות את מועד תשלום האגרה בעד רישיון ובעד הקצאת תדרים לכלל רישיונות סימפלקס.

“לנוכח כל האמור, ומכוח סמכותי לפי תקנה 17(ב1) לתקנות, אני מודיע כי מועד תשלום האגרה לכלל רישיונות הסימפלקס שיינתנו מיום 30 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, יהיה ביום 1 בינואר 2024.

“בהמשך לכך, ובהתאם לתקנה 17(ד) לתקנות, לא יתווספו הפרשי הצמדה וריבית עד למועד תשלום האגרה. אולם הפרשי הצמדה וריבית יתווספו אם האגרה לכלל רישיונות הסימפלקס לא תשולם החל ממועד תשלום האגרה.

“דרישות תשלום עבור האגרה לכלל רישיונות הסימפלקס תישלחנה לקראת מועד תשלום האגרה.

“בימים אלו מתבצעת במשרד התקשורת בחינה למתן פטור מאגרה לרישיונות סימפלקס לכיתות כוננות. בסיום הבחינה תתקבל החלטה ונפרסמה לציבור”.