משרד החינוך: מכרז לרכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט [ידיעה מעודכנת]

הגוף המפרסם: משרד החינוך – המינהל למדע ולטכנולוגיה

נושא המכרז: מכרז לרכישת זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי בתי הספר להשתמש בספרים באמצעות רשת האינטרנט

מס’ המכרז: 1/1.2014

תאריך פרסום: 5 בינואר 2014

מועד אחרון: 16 בפברואר 2014

הערות: המשרד מעוניין בשילוב טכנולוגיות הוראה ממוחשבות לתלמידים ומורים לחומרי למידה וללומדות ממוחשבות המיושמות באמצעות שיטות הוראה חדישות תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ובאמצעי מחשוב חדישים, לרבות ברשתות אינטרנטיות. במסגרת מכרז זה המשרד מעוניין לרכוש זכויות שימוש בספרי לימוד במטרה לאפשר לתלמידי מערכת החינוך להשתמש בהם באמצעות רשת האינטרנט ללא עלות.

המשרד ייבחר את הספרים שיירכשו זכויות השימוש בהם על פי שיקול דעתו הבלעדי כאשר השיקולים שילקחו בחשבון יהיו בין היתר: מקצועות הלימוד ושכבות הגיל עבורם נדרשים ספרי הלימוד; כמות בתי הספר והכיתות העושים שימוש בספר בשנת הלימודים האחרונה; קיום גירסה דיגיטלית מאושרת לפחות ברמה א’ בטכנולוגיה המאפשרת הפצתה מאתר המשרד; עלות רכישת הזכויות.

ספרי לימוד אשר יבחרו ואין להם גרסה דיגיטלית, המשרד יבצע דיגיטציה לרמה ולפורמט שיקבע ע”י המשרד על פי שיקול דעתו הבלעדי. ספק שיהיה מעוניין בכך יוכל להגיש ספר דיגיטלי הכולל מערכת הגנה (מערכת לניהול זכויות דיגיטליות) או לבצע מערכת הגנה כאמור לאחר שהמשרד יבצע את הדיגיטציה ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בשימוש (לפגוע בתקינות השימוש בספר הדיגיטלי) בתקופת השימוש.

בין תנאי הסף: על הגוף המציע להיות בעל זכויות היוצרים על הספר/ים המוצעים; כל ספר מוצע יהיה בעל אישור של אגף ספרי לימוד במשרד החינוך; הספר המוצע היה בשימוש בשנת הלימודים הקודמת למועד הגשת ההצעה ותוקף האישור של ספר זה יהיה לפחות לעוד שלוש שנות לימוד מלאות.

הערת העורך: ידיעה ראשונית על דבר המכרז פירסמתי כאן באתר ב- 5 בינואר בשעה 15:01.