משרד החינוך: הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה

הגוף המפרסם: משרד החינוך/המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

נושא המכרז: הפעלת פרוייקטים חינוכיים לחיזוק וקידום טכנולוגי מדעי במחוז דרום ובמחוז צפון וביצוע פעילויות חדשניות בתחום המדע והטכנולוגיה

מס’ המכרז: 38/12.2016

תאריך פרסום:  1 בדצמבר 2016

מועד אחרון: 2 בינואר 2017

הערות: משרד החינוך מבקש להפעיל פרויקטים חינוכיים תוספתיים בתחום הטכנולוגיה והמדעים לקידום אוכלוסיות חלשות וחיזוק תלמידים מצטיינים, וקיום פעילויות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות בכל הארץ כמו עתודה מדעית טכנולוגית, ופעילות בתחום הסייבר.

זה מפעל חינוכי רחב היקף שפעילותו מתפרסת במחוז הדרום ובמחוז הצפון של המשרד, ותוכניות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות בכל הארץ. במהלך השנים מפעל זה יצר תהליכי עבודה ופיתוח תשתיות פיזיות ולימודיות בכל מחוז ובכל הארץ.

המפעל החינוכי מיושם במחוזות הדרום והצפון בעקבות המדיניות הכללית של הממשלה להעדפה להשקעה במחוז צפון ובמחוז דרום בתחומים שונים ובין היתר בתחום החינוך, על מנת לחזק את הפריפריה. פעילויות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות מיושמות בכל הארץ. ההעדפה למחוזות הצפון והדרום נובעת מנגישות נמוכה לתשתיות חינוך במדע וטכנולוגיה ומשתלבת במדיניות הכללית של הממשלה להעדפה להשקעה במחוזות הללו בתחומים השונים ובהם תחום החינוך. יישום פעילויות חדשניות ייחודיות טכנולוגיות נדרש בכל הארץ.

הפרויקטים כוללים תוכניות מגוונות בחינוך הפורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי עבור כ- 200,000 תלמידים אשר אמורים להיחשף לפעילות מדי שנה ופרוייקטים להשבחת צוותי הוראה ועידוד יזמות מורים בתחומים טכנולוגיים חדשניים ומתקדמים, הכנת צוותי הוראה להובלת קבוצות תלמידים בצפון ובדרום ובכל הארץ.

מטרות התכנית: קידום וחיזוק החינוך, המדעי והטכנולוגי בתחום החינוך הפורמאלי ברמת היישוב ובמוסדות החינוך.  חיזוק הקשר בין התלמידים, הקהילה ומערכת החינוך בכל ישוב באמצעות העצמת החינוך הבלתי פורמאלי בתחומי המדע והטכנולוגיה. חשיפת תלמידים לתחומי חדשנות מדעית טכנולוגית באמצעות פעילות חינוכית בלתי פורמלית. טיפוח צוותי הוראה, מורים יזמים ומתן כלים למורים להובלת קבוצות תלמידים בתחומי יזמות מדעית טכנולוגית.

יעדים ודגשים: קידום הישגים וצמצום פערים במדעים, טכנולוגיה מתמטיקה ואנגלית. פיתוח תוכניות חינוכיות בתחומי המדע והטכנולוגיה. קידום פעילות נוער וקהילה וטיפוח מנהיגות מדעית. קידום תכניות חינוכיות חדשניות בתחומי המדע והטכנולוגיה. קידום ופיתוח צוותי הוראה ומורים ליזמות טכנולוגית.

+ התקשרות הנפרשת על פני 2 שנות תקציב, בהיותה חופפת שנת לימודים (מספטמבר בשנה מסוימת עד לאוגוסט בשנה העוקבת), תהיה כפופה ותלויה באישור תקציב המדינה בשנה העוקבת. לפיכך, ככל שלא יאושר תקציב מדינה בשנה העוקבת או שלא יהיה תקציב פנוי לנושא, תופסק ההתקשרות.