משרד החינוך: בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר הערכת בחינות בגרות בכתב ובע”פ באמצעות בינה מלאכותית [המשרד שוקל פרסום מכרז בנושא הערכה ממוחשבת של שאלוני בחינות הבגרות בכתב ובעל-פה]

הגוף המפרסם: משרד החינוך/אגף בכיר בחינות

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר הערכת בחינות בגרות בכתב ובע”פ באמצעות בינה מלאכותית

מס’ המכרז: 6/3.2021

תאריך פרסום: 21 במארס 2021

מועד אחרון: 13 במאי 2021

הערות: “משרד החינוך באמצעות המנהל הפדגוגי, אגף בכיר בחינות, אחראי על ביצוע וקיום בחינות הבגרות לכלל תלמידי ישראל על כל מגזריה. האגף אחראי על מכלול התהליכים החל משלב כתיבת שאלוני בחינות הבגרות ועד להערכה והפקת תעודות הבגרות עפ”י העמידה בבחינות הבגרות והגמר לכל סוגיהן בצורה תקינה, בלוחות זמנים מדויקים ובאיכות הנדרשת על בסיס תכניות הלימודים הנלמדות בביה”ס.

“בהתאם לסעיף 14 א’ לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג 1993 שעניינו עריכת פנייה מוקדמת למעוניינים לספק לאגף שירותים, הערכת בחינות בגרות בכתב ובע”פ באמצעות בינה מלאכותית. יובהר כי המשרד שוקל פרסום מכרז בנושא הערכה ממוחשבת של שאלוני בחינות הבגרות בכתב ובעל-פה.

“השתתפות בפנייה זו נועדה לאפשר לאגף ללמוד על היכולות הקיימות בשוק כיום לביצוע הערכות בחינות בכתב ובע”פ באמצעות בינה מלאכותית

“משרד החינוך, באמצעות אגף בכיר בחינות מבקש להתקשר עם ספק/ים בעלי הידע בתחום לקבלת שירות של הערכת מטלות  מרובות מילים – בכתב יד, בכתב מחשב (טקסט מוקלד) ובעל פה –  של נבחני בגרות וקביעת ציון למטלה באופן אוטומטי. הערכת המטלות תיערך ע״י מחשב/בינה מלאכותית ועל-פי קריטריונים (חוקי המענה) ומחוון שיקבעו ע״י משרד החינוך.

מערך הבחינות מעת לעת מקיים חשיבה מחודשת באשר לאופן התנהלות וקיום בחינות הבגרות, הן בשל שינויים ועדכונים בתוכניות הלימודים, שינויים טכנולוגיים נדרשים והן בשל השינויים המתרחשים בתפיסה הרעיונית של המקצועות ובהרכב של בחינות הבגרות המיוצגים ע״י אגף הבחינות של משרד החינוך.

מטרה: “משרד החינוך באמצעות אגף בכיר בחינות מבקש להתקשר עם גורם שיכול להציע את הטכנולוגיה הנדרשת על-מנת לבצע הערכה ממוחשבת של מטלות מרובות מילים בעברית, ערבית ואנגלית, בכתב ובעל פה. ההחלטה נבעה בין השאר מן הצורך לקיומה של הערכה מקצועית, מהימנה ותקפה  של מטלות בבחינות הבגרות באופן אחיד, מהיר יעיל ומקצועי.

על הגוף המציע להיות בעל יכולת וניסיון בתחום של AI – בינה מלאכותית“. [ההדגשה – במקור].

מדובר בתהליך רגיש מאד ובעל חשיבות קריטית. נדרשת חשיבות עליונה הן לשמירה על מקצועיותו והן על שמירת סודיות מוחלטת וחסיון התהליך. תהליך ההערכה הממוחשב צריך להיות מבוסס על חוקי המענה של פריטי הבחינה, כפי שהם נקבעים על ידי כותבי הבחינות. בנוסף, ייתכנו שינויים בחוקי המענה שנקבעו כפועל יוצא של תהליך מדגם הבחינות שבגינם תידרש התאמה של  התוכנה בחוקי המענה המעודכנים. מכאן שקיימת חשיבות להתקשרות עם גופים שהתמחו בין השאר גם בתהליכים שנידרש בהם שינויי ועדכוני תוכנה.

היקף הפעילות: הפעילות השנתית המתוכננת מורכבת מבדיקה של מאות אלפי בחינות הן בכתב והן בע”פ וצינונם עפ”י חוקי מענה. בחינות כאמור, שבמהותן הבעה בכתב לצד בחינות שמהותן ההיבחנות הינה בע”פ.

תיאור הפעילות: בחינות הבגרות מתקיימות כיום באמצעים שונים ובאופני היבחנות שונים: בחינות בגרות בכתב — מבחנים אשר בוחנים את את הידע של התלמיד באמצעות בחינות קריטריון, עליהם התלמיד נדרש להשיב בכתב, על גבי מחברת בחינה. לחילופין, יש מבחנים במסגרתם רשאי התלמיד להקליד את תשובותיו על גבי מחשב באמצעות תוכנה מאובטחת; בחינות בע”פ — במקצועות שונים כחלק מדרישות המקצוע, נדרש התלמיד להפגין את יכולת ההבעה שלו בע”פ. בחינות אלה מתבצעות באמצעות מחשב, כאשר התלמיד מקליט את תשובותיו. תלמידים לקויי למידה, אשר זכאים להיבחנות בע”פ, רשאים להקליט את תשובותיהם במסגרת בחינות הבגרות הרגילות, כחלופה להיבחנות בכתב.

אבטחת מידע ושמירת סודיות: שאלוני בחינות הבגרות ותהליך הערכתם מוגדרים כחסויים ביותר וההתייחסות היא כאל מסמך סודי ביותר  בכל השלבים הנדרשים. בהתאם לכך, יש לנקוט באמצעי האבטחה על פי הפירוט הבא:

אבטחת מבנה מתחם הבחינות: המשיב לפנייה זו, יעביר מידע על האפשרות שלו לפעול בתחם מוגדר וממודר לפעילות הרלוונטית ל- RFI זה ולנקוט בכל אמצעי האבטחה הגבוהים ביותר כפי שיידרשו על ידי אגף בכיר בחינות.

אמצעים לאבטחת המידע במתחם הבחינות: המשיב לפנייה זו, יציג מידע על האפשרות לאבטח את כל המידע שיוכן על ידו עבור המשרד באמצעי האבטחה הגבוהים ביותר למניעת דליפת כל מידע הקשור לשאלוני הבחינה. וכן יהיה עליו להציג מידע על האפשרות לעמוד בכל החוקים לשמירת הסודיות והפרטיות הקיימים בחוק כפי שיידרש על ידי המשרד באמצעות אגף בכיר בחינות. כמו-כן, יידרש להציג מידע על אבטחת כל מערכות המחשוב והטכנולוגיות ברמת אבטחת המידע הגבוהה ביותר.

כוח אדם במתחם הבחינות: על המשיב לפנייה זו יהיה להציג מידע על יכולתו להעסיק עובדים העונים על ההנחיות הביטחוניות של קב”ט משרד החינוך וממונה, בוגר קורס מנהלי ביטחון (מנב”ט) והכשרות מוכרות בתחום אבטחת המידע,  שיהיה אחראי על כל נושא  אבטחת המידע.

“משרד החינוך באמצעות אגף בכיר בחינות לא התקשר עם שום גוף לעניין זה ומחפש גוף שיעמוד בתנאים המצויינים על מנת לבצע את המטלות הנדרשות”.