מנכ”ל משרד התקשורת הודיע על דחייה במועד דיווח השלמת שלב א’ לעניין כיסוי מערכת דור 5

המנכ”ל בפועל של משרד התקשורת מימון שמילה הודיע על דחייה במועד דיווח השלמת שלב א’ לעניין כיסוי מערכת דור 5.

בהודעת המשרד נאמר כי “מצב מיוחד בעורף הוכרז מכוח סעיף 9ג(ב)(1) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א – 1951 (“חוק הג”א”), הורחב מכוח סעיף זה ותקופת תוקפו הוארך מכוח סעיפים 9ג(ב)(3) ו-9ג(א)(5) לחוק הג”א. בנוסף, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות מכוח הסמכות הנתונה לה בסעיפים 40(א) ו-40(א1) לחוק-יסוד: הממשלה.

“לנוכח האמור, משרד התקשורת סבור כי בתקופה זו נדרש כי הספקים המורשים יפנו את רוב משאביהם ליציבות הטכנולוגית של רשתותיהם, ולשמירה על הרציפות התפקודית במתן שירות למנוייהם, על-מנת להבטיח המשך מתן שירותי בזק ושירות למנוייהם באופן תקין וסדיר. כמו כן, ידוע למשרד כי מצבת כוח אדם בספקים המורשים חסרה לשם טיפול בנושאים השוטפים, ובכלל זה דיווח ומסירת מידע כנדרש.

“הוראות בנושא שבנדון נקבעו בסעיף 1.2(ב)(4)(ב)(4) בנספח ה’ לרישיון הרט”ן של הספקים המורשים. הוראות אלו כוללות בין היתר הוראה שמחייבת את הספקים המורשים להעביר למשרד התקשורת דיווח על השלמת שלב א’ לעניין כיסוי מערכת דור 5 (“הדיווח”) בתום 36 חודשים ממועד הקצאת התדרים בעקבות מכרז דור 5.

“בהתאם להוראה האמורה, מועד הדיווח חל בספטמבר 2023 לפרטנר תקשורת בע”מ, פלאפון תקשורת בע”מ והוט מובייל בע”מ, ובאוקטובר 2023 לסלקום ישראל בע”מ.

“בהתחשב באמור לעיל, אני מחליט על דחיית מועד הדיווח עד ליום 31 בדצמבר 2023. מצ”ב תיקון הרישיונות”.