מינהל הרכש הממשלתי מתקשר ב- 2 התקשרויות בפטור ממכרז [500 מלש”ח לתקופה של חודש ימים] לאירוח מפונים בעקבות מלחמת ‘חרבות ברזל’

מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר מתקשר התקשרות מרכזית בפטור ממכרז [300 מיליון ₪ לחודש ימים (16.10.2023-17.11.2023)] עם התאחדות בתי המלון בישראל לאירוח מפונים בעקבות מלחמת ‘חרבות ברזל’. יצויין כי “ההיקף הינו הערכה ומסגרת תקציבית”.

בהודעת ההתקשרות נאמר בין השאר כי “המשרד התבקש לסייע ביצירת התקשרות מרכזית עם התאחדות המלונות, אשר תאפשר קליטת מפונים לבתי המלון והאכסניות המיוצגים על ידי ההתאחדות המלונות […] התאחדות המלונות היא גוף המרכז תחתיו מספר לא מבוטל של בתי מלון ואכסניות ברחבי הארץ, ולכן התקשרות עמו יכולה לתת מענה לצורך בפינוי התושבים הרחב הדרוש לצורך שמירה על חיי התושבים. התקשרות עם גוף זה, תאפשר מענה לצורך הדחוף שנוצר שכן יש בה לייתר שיח ומו”מ מול כל מלון ואכסניה בנפרד. לאור היקף הפינוי הנדרש, שיח מול בתי המלון אינו ישים ויש בו כדי להקשות על מתן המענה. כמו כן, קיום השיח מול התאחדות המלונות מאפשר יצירת תעריף מופחת ואחיד לכלל התושבים המפונים.

“לצורך כך, ניהל המשרד מו”מ עם התאחדות המלונות באופן שמאפשר הלנה וכלכלה של התושבים בתעריפים מופחתים.

“בהתאם להוראות ההסכם, התעריפים יחולו על כלל המלונות החברות בהתאחדות המלונות. כמו כן, ככל שבתי מלון ואכסניות נוספות יביעו נכונות לספק את שירותי ההלנה הנדרשים בתעריפים שנקבעו, ניתן יהיה להחתים אותם על תוספת להסכם.

“התקשרות זו תאפשר מתן מענה של לינה וכלכלה לכלל התושבים שיפונו בהתאם להחלטות הגורמים המוסמכים, באופן רחב ומידי שיש בו למנוע פגיעה בחיי אדם.

“התאחדות המלונות לא תקבל תמורה עבור מתן השירותים האמורים. תמורה תשולם עבור שירותי האירוח עצמם באופן ישיר מהמשרד, או מכל גורם ממשלתי אחר שישתמש בשירותים במסגרת ההתקשרות המרכזית, למלונות בהם יתבצע אירוח של מפונים.

“המשרד פנה בבקשה לתוספת אופציה בת חודש, בהתאם לתקנה המוגשת בבקשה 3(2) לתקנות חובת המכרזים. ההתקשרות צריכה להיות לתקופה המזערית הנדרשת בנסיבות כאמור, על כן חברי הוועדה לא רואים לנכון לאשר את האופציה, בשלב זה”.

= = = = = = = = = =

בתוך כך פורסם פטור נוסף, נפרד, בהיקף של 200 מיליון ₪: “[…] לאור האמור, על מנת לתת מענה מיידי למפונים אישרה ועדת הפטור ביום 16.10.2023 התקשרות עם התאחדות המלונות אשר מאגד תחתיו מספר לא מבוטל של בתי מלון ואכסניות ברחבי הארץ לתקופה של חודש ימים  בהיקף של 300 מלש”ח.

“[…] בפרוטוקול ועדת הפטור צוין כי ככל שבתי מלון ואכסניות נוספות יביעו נכונות לספק את שירותי ההלנה הנדרשים בתעריפים שנקבעו, ניתן יהיה להחתים אותם על תוספת להסכם

“עם הצורך ההולך וגובר במציאת פתרונות לינה פונה המשרד כעת בבקשה להרחיב את ההסכם עם ספקים נוספים – התאחדות הדירות למגורים לטווח קצר בישראל וכן עם גופים נוספים, מלבד מלונות ואכסניות.

“ההתאחדות הביעה עניין לאספקת שירותי לינה בהתבסס על תנאי ההסכם שנחתם עם התאחדות המלונות. לצורך כך, הוגדרו תעריפים מרביים לצורך אירוח המפונים בדירות אירוח המאוגדות בהתאחדות.

“ההסכם שנערך מול ההתאחדות מתבסס על ההסכם עם התאחדות המלונות, בשינויים המחויבים, והוא כולל גם שינויים שנוספו לבקשת משרד התיירות וזאת בעקבות רשמים ותובנות שעלו מהשטח מההסכם מול התאחדות המלונות.

“כמו כן, בניגוד להסכם מול התאחדות המלונות שבו נקבע כי התשלום עבור שירותי הלינה יתבצע ישירות ממשרד התיירות אל בית המלון שסיפק השירות, בהסכם זה, משרד התיירות ישלם ישירות להתאחדות וזו תדאג להעביר את התשלום לבעלי דירות האירוח.

“בנוסף, בשל אופיין של דירות האירוח, שירותי הלינה אינם כוללים כלכלה (ארוחות).