מינהל הרכש הממשלתי מפרסם היום מכרז מרכזי לאספקת מחשבים עבור משרדי הממשלה

משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי מפרסם היום (21.9.2023) מכרז מרכזי ממ”מ 11-2023 לאספקת מחשבים [מסוגים ודגמים שונים, וכן של כל מוצר או שירות נוסף אשר יידרש עבורם] עבור משרדי הממשלה, יחידות הסמך וגופים נלווים. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 20.11.2023.

מדובר ב-

+ מחשבים נייחים, מחשבים ניידים ומחשבי לוח (טבלט) בתצורות שונות.

+ תחנות עבודה נייחות וניידות.

+ תחנות עבודה רזות.

+ מחשבי All-In-One.

+ מחשבים וטבלטים מוקשחים.

+ חומרה, ציוד ואביזרים נלווים, כגון מצעי אחסון נתונים, רכיבי מחשב,  אביזרי הצבעה, שמע, אביזרי תצוגה ניידים וכו’.

+ שירותים כפי שיוגדרו על ידי עורך המכרז.

+ פיתרונות נוספים בתחום זה, וכל מוצר או שירות אחר אשר יידרש בתחום המחשבים כפי שיוגדרו במסגרת מסמכי התיחור.

* תקופת ההתקשרות עם ספקי המסגרת תעמוד על 36 חודשים החל מהודעת עורך המכרז לספקי המסגרת הזוכים. לעורך המכרז תהיה אופציה להארכת ההתקשרות לתקופה של עד 24 חודשים נוספים (סה”כ 60 חודשים), הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות תתחדש באופן אוטומטי לתקופת אופציה של 12 חודשים בכל פעם, וזאת עד למקסימום של 2 תקופות אופציה, אלא אם כן עורך המכרז הודיע אחרת לפחות 15 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או תום כל אופציה, לפי העניין. החלטת עורך המכרז על מימוש אופציה אינה מותנית בהחלטתו על המשך ההתקשרות עם ספקים רשומים אחרים.

** במקרה שבתקופת ההתקשרות יוקמו משרדי ממשלה חדשים או יחידות סמך נוספות, או שיפוצלו משרדי ממשלה או יחידות סמך, יחול המכרז גם על משרדי הממשלה החדשים או יחידות הסמך החדשות. למרות האמור לעיל, משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו אינם מחויבים לרכוש ציוד, מוצרים ושירותים בהתאם למכרז כאמור.