מינהל הרכש הממשלתי: מכרז מרכזי לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א) עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך

משרד האוצר/החשכ”ל/מינהל הרכש הממשלתי פירסם ב- 15.6.2023 את המכרז המרכזי (מס’ 12-2023) לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א) עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך וגופים נלווים.

המועד האחרון להגשה הוא 7 באוגוסט 2023.

מכרז זה מחליף מכרז מרכזי מספר 14-2014 לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א) למשרדי הממשלה.

עורך המכרז יבחר שני זוכים במכרז, זוכה ראשי וזוכה משני. חלוקת האתרים בין הזוכה הראשי לזוכה המשני תבוצע על ידי עורך המכרז, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וזאת לאחר בחינת מענה הספקים הזוכים לרשימת האתרים. החלוקה תבוצע על פי הערכת תעבורת השיחות של המזמינים בהתבסס על נתוני דקות שיחה בשנת 2022 וככל הניתן ללא הפרדה בין משרדים. הזוכה הראשי במכרז יספק שירותים לכ- 70% מתעבורת השיחות ברשימת האתרים וזאת בהתאם לאתרים בהם הצהיר במסגרת הצעתו כי ביכולתו לקיים בהם תשתית.

תקופת ההתקשרות עם הספקים הזוכים תעמוד על 48 חודשים ולעורך המכרז תהיה אופציה להארכת ההתקשרות לתקופות שלא יעלו על 72 חודשים (ובסך הכל 120 חודשים).