ייצוגית נגד טבע ומנהליה: “הטעו את ציבור המשקיעים וגרמו לניפוח מחיר המניה באמצעות מעשים פסולים. כאשר התגלו מעשים אלו צנח מחיר המניה”; היקף התביעה הקבוצתית: 398 מיליון ש”ח

07:56 07.09.2020

קטגוריות: משפט

ביום ראשון (6.9.2020) בשעה 08:57 דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה: הוגשה (6.9.2020) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך) נגד טבע תעשיות פרמצבטיות + 37 מהנהלת החברה בשאלה האם היטעתה את ציבור המשקיעים במנייה שלה: “המשיבים הטעו את ציבור המשקיעים וגרמו לניפוח מחיר המניה באמצעות מעשים פסולים. כאשר התגלו מעשים אלו צנח מחיר המניה”; היקף התביעה הקבוצתית: 398 מיליון ש”ח.

התובעת בתיק זה, שהוגשה בבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז-לוד, היא רות הילל.

38 הנתבעים הם חברת טבע תעשיות פרמצבטיקה וחברי דירקטוריון בשנים שונות וביניהם גם אלי הורוביץ, פיליפ פרוסט, רות חשין, פרופ’ מאיר חת, פרופ’ משה מני, ד”ר ליאורה (רובין) מרידור, פרופ’ גבריאלה שלו, דן פרופר, יוסף ניצני, אורי סלונים, פרופ’ רבקה כרמי, פרופ’ יצחק פטרבורג, ארז ויגודמן, דן זיסקינד, חיים הורוביץ, גליה מאור, ישראל מקוב, שלמה ינאי, אייל דשא ונוספים.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “ענייננו בפרקטיקה נפסדת בה נקטו המשיבים ואשר גרמה להטעיית ציבור המשקיעים שרכש את ניירות הערך של המשיבה 1 בהיקף גדול במיוחד.

“ביום 18.8.2020 הגשה תביעה פדרלית נגד החברה לבית-משפט מחוזי בבוסטון ארה”ב. עניינה של התביעה הוא שוחד ותמריצים פסולים שמעניקה המשיבה 1 על מנת להגדיל את מכירו תרופת הדגל שלה – הקופקסון, המיועדת לחולי טרשת נפוצה, תוך שהיא יוצרת ביקושים מנופחים לתרופה באמצעות תשלןמים שסווגו כ’תרומות’ שהעניקה לקרנות צדקה, כאשר התרומות הותנו באופן ישיר או במשתמע, בכך שהקרנות יפנו את

הכספים לסבסוד ההשתתפות העצמית אך ורק לחולים שעשו שימוש בתרופה קופקסון.

“משמעות הדברים היא אחת: במשך שנים ארוכות מאוד ניפחה ומנפחת המשיבה 1 (בידיעת יתר המשיבים ואף בהשתתפותם הפעילה של חלק מהם), ביצירת ביקושים מלאכותיים לקופקסון. נוכח העובדה כי הקופקסון היא תרופת הדגל של החברה ומהווה חלק נכבד מהכנסותיה, יצירת ביקושים מלאכותיים כאלה מעלה באופן מלאכותי את מחירי המנייה (שכן ציבור המשקיעים בטוח שהחברה מוכרת קופקסון בסכומי עתק, שעה שמדובר במספרים מלאכותיים שאינם תואמים למציאות).

“יתרה מזאת: הגשת התביעה וגילוי הפרקטיקות הנפסדות בהן נגה החברה מעלה על פניו הטעייה חמורה של נושאי המישרה בחברה, אשר הצהירו הצהרות כוזבות ביודעים במסגרת דוחותיה התקופתיים של החברה, זאת, שכן נושאי המישרה הבכירים בחברה מצהירים (בהתאם לכללי ניירות הערך האמריקאיים), כי הם ייסדו מנגנוני בקרה בחברה, כי הם מפקחים על אופן פעולתה של החברה בהתאם למנגנונים אלה וכי הם דיווחו לוועדת הביקורת בחברה על כל הונאה של מי מבכירי החברה.

“דא עקא, כפי שעולה בבירור מכתב התביעה הפדרלי, לא רק שנושאי המישרה בחברה לא פיתחו מנגנוני בקרה, לפחות ביחס למקרה נשוא הבקשה דנן, אלא שהם שיתפו פעולה ביודעין על מנת לתמרץ באופן פסול קרנות, וכל זאת על מנת לקדם באופן המנוגד לחלוטין לחוק, את מכירת הקופקסון. אין לך הטעייה גדולה מזו!.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד מוטי גולדשטיין ודוד רבי [מצנר גולדשטיין רבי עורכי דין].

* תביעה אחרת שהוגשה נגד טבע תעשיות פרמצבטיות פורסמה כאן.