החשכ”ל אישר המשך התקשרות של המדינה עם סלקום ופרטנר לשם אספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א) למשרדי הממשלה

החשב הכללי (חשכ”ל) במשרד האוצר רו”ח יהלי רוטנברג אישר המשך התקשרות של המדינה עם סלקום תקשורת קווית ש.מ. ופרטנר פתרונות תקשורת נייחים שותפות לשם אספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א) למשרדי הממשלה [לעשרה חודשים בהיקף 5.2 מיליון ₪].

בנימוקי וועדת הפטור המרכזית נאמר כי “מינהל הרכש הממשלתי מבקש הארכת התקשרות עם פרטנר וסלקום לצורך אספקת שירותי תקשורת קווית נייחת.

“ביום 31.7.2014 פורסם מכרז מממ-14-2014 לאספקת שירותי תקשורת קווית נייחת (מפ”א – מפעיל פנים ארצי) למשרדי הממשלה. ביום 18.3.2015 הכריזה ועדת המכרזים על הספקים כזוכים בו, כאשר חברת פרטנר נבחרה כזוכה ראשי שתספק שירות בהיקף של כ- 85% מקווי הממשלה וחברת סלקום נבחרה כזוכה משני שתספק שירות בהיקף של כ- 15% מקווי הממשלה.

“תקופת ההתקשרות מכוח המכרז עמדה על 42 חודשים ממועד חתימת עורך המכרז על הסכם ההתקשרות, בנוסף למספר אופציות שלא יעלו יחד על 48 חודשים נוספים.

“ביום 25.8.2021 מומשה זכות ברירה שלישית ואחרונה לתקופה של 12 חודשים נוספים, עד ליום 14.10.2021.

“ביום 23.8.2023 אישרה ועדת הפטור התקשרות המשך בהיקף של 3,650,000 ₪.

“מכרז מרכזי 12-2022 לאספקת שירות מפ”א (המכרז החדש) שצפוי להתפרסם בחודשים הקרובים עתיד להחליף את ההתקשרות הנוכחית, כאשר הכרזה על הספקים הזוכים מכוחו צפויה ברבע השלישי של שנת 2023.

“יצויין כי מכוח המכרז החדש צפויה להינתן לספק שייבחר כזוכה תקופת היערכות בת 120 ימים לכל היותר, שבמהלכה הספקים הזוכים יחלו לספק את השירותים בהדרגה, במקביל לספקים במכרז הנוכחי.

“השירותים מושא המכרז חיוניים לעבודה רציפה ותקינה של משרדי הממשלה, ולכן על-מנת לאפשר למשרדי הממשלה רצף בקבלת השירותים ולהימנע מפער במתן השירות למשרדי הממשלה תוך שמירה על חיסכון ויעילות מבוקשת הארכת התקשרות. התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית”.